War Crimes


Tết Mậu Thân, 1968, Việt Cộng và Cộng Sản Việt Nam thảm sát 2800 dân lành tại Huế. Việc này được nhận xét như một TỘI ÁC CHIẾN TRANH, TỘI ÁC NHÂN LOẠI, vi phạm mọi hiệp định mà Việt Cộng đã thỏa thuận ký kết. Thế giới biết nhưng đã không kết án họ triệt để như vụ thảm sát Mỹ Lai. Hãy giúp mở lại vụ án ghê gớm này để nhân dân ta và thế giới phán xử việc làm bất nhân của Cộng Sản Việt Nam.

In TET 1968, Vietnamese Communists and Vietcong killed 2800 unarmed civilians known as HUE MASSACRE. This was more horrible that the MY LAI MASSACRE. Let open this case and prosecute the war criminals.