The Black April 30 1975 Anniversary, Kỷ Niệm Tháng Tư Đen, Ngày 30 Tháng Tư Năm 1975.


Just to know and remember!

This is the 40th year Anniversary of the Lost of South Vietnam, The Black April 1975, an unfortunate turn of the History of Vietnam and a very sad day for Vietnamese People, inland and abroad, who has been seeking independence, democratic and justice for the Motherland that has been occupied by the The North Vietnamese Communist Party, supported by an aggressive Communist China and Soviet Union (Russia) during The Vietnam War, and now.
Vietnam today is controlled and oppressed people by Vietnamese Communist Party by corruption among their members who robbed everything to rich, oppressed and forced ordinary people to despair and extreme poverty.
Reviewing our war reporting videos of the South Vietnamese War Heroes, I found a few of so many who sacrificed all for our country Vietnam, that recorded on youtube.com.

Hãy Biết và Nhớ!

Hôm nay là ngày Kỷ Niệm 40 Năm Mất Miền Nam, Tháng Tư Đen, ngày 30 tháng Tư 1975, móc quanh bất hạnh của Lịch Sử Việt Nam và là ngày đau buồn cho tất cả người Việt trong và ngoài nước, đã chung lòng tìm kiếm độc lập, dân chủ, và công lý cho Đất Mẹ Việt Nam, đã và đang bị cưỡng chiếm bởi Đảng Cộng Sản Việt Nam tay sai của Cộng Sản Quốc Tế Trung Quốc và Nga Sô.
Việt Nam bây giờ đang bị bè lủ đảng cộng sản Việt Nam tham lam vơ vét tài sản quốc gia và nhân dân và áp bức dân lành trong bất công và nghèo đói.
Đây là một vài đoản phim về một số ít trong những vị Anh Hùng Dân Tộc đã cống hiến tất cả cho quê hương Việt Nam mà tôi đã thấy đăng tải trên youtube.com.

Heroes Tran The Vinh, Captain, Squadron 518, Vietnamese Air Force

Tướng Phạm Văn Phú

Tướng Lê Nguyên Vỹ

Tướng Lê Văn Hưng

Tiểu Sử Tướng Nguyễn Khoa Nam

Vinh Danh Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn

Vinh Danh Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam CV3SD

Tướng Trần Văn Hai

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s