War Crimes


Tết Mậu Thân, 1968, Việt Cộng và Cộng Sản Việt Nam thảm sát 2800 dân lành tại Huế. Việc này được nhận xét như một TỘI ÁC CHIẾN TRANH, TỘI ÁC NHÂN LOẠI, vi phạm mọi hiệp định mà Việt Cộng đã thỏa thuận ký kết. Thế giới biết nhưng đã không kết án họ triệt để như vụ thảm sát Mỹ Lai. Hãy giúp mở lại vụ án ghê gớm này để nhân dân ta và thế giới phán xử việc làm bất nhân của Cộng Sản Việt Nam.

In TET 1968, Vietnamese Communists and Vietcong killed 2800 unarmed civilians known as HUE MASSACRE. This was more horrible that the MY LAI MASSACRE. Let open these Human Rights Violation cases and prosecute Vietnamese Communists, the war criminals.

Nhân chứng sống kể về thảm sát Mậu Thân 1968 tại Huế


Vi Phạm Nhân Quyền Trầm Trọng của Cộng Sản Việt Nam

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s