Việt Nam: Hãy chấm dứt cản trở ‘Dã ngoại Nhân quyền’ Các nhà hoạt động bị sách nhiễu và hành hung chỉ vì tham gia thảo luận nhân quyền May 10, 2013


Việt Nam: Hãy chấm dứt cản trở ‘Dã ngoại Nhân quyền’ Các nhà hoạt động bị sách nhiễu và hành hung chỉ vì tham gia thảo luận nhân quyền May 10, 2013

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s